தமிழ் குறியேற்ற மாற்றி
Tamil Encoding Converter

உள்ளீடு Input :
வெளியீடு Output :